Leverancebetingelser

Plustid Generelle Leverancebetingelser

 

Kunden er de organisationer/personaler, som Plustid ApS samarbejder med

Leverandøren er Plustid ApS

 

§ 1 Leverandørens retslige status

 

Leverandøren er i forhold til Kunden at betragte som selvstændig erhvervsdrivende og har ingen beføjelser til at påtage eller pådrage sig forpligtelser overfor tredjemand på Kundens vegne.

 

Leverandøren er berettiget til at antage underleverandører til at udføre Leverandørens ydelser og leverancer.

 

§ 2 Leveranceaftaler

 

Alle leveranceaftaler er typisk e-mail og/eller dokumenter, hvori de enkelte konsulentopgavers art, omfang og vederlag specificeres.

 

Ethvert leveringstidspunkt/leveringsperiode angivet af Leverandøren i Leveranceaftalen er et ca. tidspunkt og er derfor ikke bindende for Leverandøren. Endvidere bemærkes, at eventuelt anslået tidsforbrug i Leveranceaftalen tillige omfatter internt tidsforbrug hos Leverandøren.

 

Straks hvor Leverandøren må forudse, at der er risiko for en overskridelse af tidsestimatet for leveringen af en konsulentydelse i henhold til en Leveranceaftale, har Leverandøren pligt til at give skriftlig meddelelse herom til Kunden.

 

Kunden er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at opsige Leverandørens levering af konsulentydelser i henhold til en Leveranceaftale. En opsigelse af en Leverance aftale skal i alle tilfælde ske skriftligt og med 3 måneders varsel til en måneds udløb. Såfremt en Leve-ranceaftale er indgået for en kortere periode end 3 måneder, kan opsigelse alene ske efter gensidig aftale herom Parterne imellem. Ved opsigelse af en Leveranceaftale er Kunden for-pligtet til at betale for det i opsigelsesperioden udførte arbejde efter medgået tid.

 

§ 3 Økonomi, udlæg og betaling

Prisen for de leverede konsulentydelser sker efter afregning af forbrugt tid og materiale i hen-hold til Leverandørens på tidspunktet gældende prisliste.


Eventuelle rejseomkostninger i forbindelse med konsulenternes arbejde for Kunden, herunder men ikke begrænset til; broafgifter, færge, tog, fly mv., samt til hotel ophold, indkvartering og bespisning afregnes efter faktisk forbrug.


Rejsetid og KM-godtgørelse i forbindelse med konsulenternes arbejde hos Kunden afregnes i henhold til taksterne i Leverandørens gældende prisliste. Afstanden måles med støtte fra GoogleMAPS vejviser.


Leverandøren fakturerer hver måned efter forbrugt tid, medmindre andet er aftalt i den enkel-te Leveranceaftale. Fakturering sker månedsvis bagud. Kunden kan til enhver tid anmode om at få tilsendt de timerapporter, der danner grundlag for den pågældende faktura.


Betalingsbetingelser er 8 dage netto, dog i perioden marts, april og maj 2020 netto kontant. Ved for sen betaling forrentes Leverandørens tilgodehavende med 2 % pr. påbegyndt måned indtil betaling sker. Rykkerskrivelser fra Leverandøren til Kunden pålægges et rykkergebyr i henhold til Leverandørens gældende prisliste.


Alle priser er eksklusive 25% moms og andre eventuelle afgifter.

 

§ 4 Leverandørens rettigheder

Med mindre der er indgået anden særskilt og skriftlig aftale mellem parterne om hel eller del-vis overdragelse af Leverandørens rettigheder til Kunden, erkender Kunden hermed uigen-kaldeligt, at der består en copyright til Leverandøren til alt materiale, herunder forberedelses-systemer, metoder, og tekniker leveret eller stillet til rådighed for Kunden af Leverandøren.

Kunden har ikke nogen rettigheder til det materiale, som Leverandøren måtte udlevere eller benytte sig af i forbindelse med leveringen af konsulentydelserne.

Enhver copyright og andre immaterielle rettigheder til materialet, og enhver del heraf, skal forblive hos Leverandøren som forfatter, licenstager og/eller bruger heraf.

Kunden skal således under ingen omstændigheder opnå rettigheder til værktøjer, metoder og tilsvarende, som er anvendt til levering af ydelsen, idet rettighederne hertil skal forblive eks-klusivt hos Leverandøren, og Kunden er ansvarlig for enhver krænkelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videreoverdragelse til tredjepart.

Kunden må ikke kopiere eller optage kursusmateriale / relateret materiale eller dele heraf, ligesom Kunden ikke må udarbejde materiale, der er afledt af materialet, og Kunden skal sik-re, at ansatte hos Kunden ligeledes ikke kopierer, optager eller udarbejder afledt materiale. Kunden og deltagerne må ikke offentliggøre, bruge, stille til rådighed for andre, udbrede eller på anden måde anvende materialet bortset fra brugen i forbindelse med modtagelsen af Le-verandørens ydelser.

Overtræder Kunden ovennævnte bestemmelser om Leverandørens rettigheder, er Leveran-døren berettiget til en konventionalbod på kr. 200.000,00. Konventionalboden forfalder til be-taling straks efter overtrædelsen er konstateret og medfører ingen begrænsning eller ind-skrænkning i Leverandørens ret til at kræve erstatning.

Leverandøren er berettiget til at gøre brug af den generelle viden og erfaring, som Leveran-døren opnår i forbindelse med arbejdet for Kunden.

Leverandøren er berettiget til at anvende Kunden og ydelsen som reference, herunder med en kort beskrivelse af ydelsen.

 

§ 5 Fortrolighed

Såvel Leverandøren som Kunden har tavshedspligt om ethvert forhold, som de måtte erhver-ve kendskab til hos den anden part eller hos trediepart.

Tavshedspligten omfatter ikke offentlig tilgængelig information samt information, som en part retmæssigt kommer eller er i besiddelse af.

Hver af Parterne er forpligtet til at overholde markedsføringslovens § 19 om erhvervshemme-ligheder.

Tavshedspligten i henhold til nærværende bestemmelse vedvarer efter Rammeaftalens op-hør, uanset årsagen hertil.

§6 Reklamation

Kunden skal uden ugrundet ophold og senest en uge efter levering gennemgå det leverede for enhver mangel.

Såfremt en af Parterne ønsker at påberåbe sig, at Rammeaftalen eller en Leveranceaftale mellem Parterne er misligholdt, skal meddelelse herom fremsendes skriftligt til den anden part uden ugrundet ophold.

Meddelelsen skal indeholde en specifikation af de påståede mangler og konsekvenserne for den pågældende part af de påståede mangler.

Enhver reklamation over mangler af enhver art fra Kunden skal gives senest 1 måned efter levering. Hvis denne tidsfrist ikke overholdes mister Kunden enhver ret til at gøre mangelind-sigelser gældende overfor det leverede.

§7 Misligholdelse

En mangel ved konsulentydelserne foreligger alene, såfremt disse ikke opfylder de i ramme-aftalen eller den enkelte Leveranceaftale fastsatte krav, eller andre krav til ydelserne, som Parterne løbende skriftligt har aftalt, herunder vedrørende leveringstiden.

Leverandøren skal ikke være ansvarlig for opnåelsen af Kundens forventede resultater, medmindre Leverandøren skriftligt og udtrykkeligt har påtaget sig risikoen for at sådanne for-ventede resultater kan opnås.

Leverandørens ansvar for fejl og mangler skal i enhver situation være begrænset til – efter Leverandørens valg – omlevering, afhjælpning, eller forholdsmæssigt afslag.

Såfremt Kunden konstaterer væsentlige fejl og mangler ved konsulentydelserne, kan Kunden uden varsel hæve Rammeaftalen og/eller den konkrete Leveranceaftale. Denne ret kan dog i alle tilfælde først udøves, såfremt Leverandøren ikke inden for 10 dage fra skriftligt og ved anbefalet brev fremsat påkrav herom har rettet det påklagede forhold.

Forsinkelser kan kun anses for væsentlige hvis (i tilfælde af forsinkelse) forsinkelsen resulte-rer i en væsentlig forsinkelse af den samlede Leveranceaftale med mere end 20 (tyve) ar-bejdsdage, og såfremt de forsinkede ydelser ikke er blevet udført indenfor 20 (tyve) arbejds-dage efter at Kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev.

Et skriftligt påkrav fremsendt i henhold til pkt. 9.4 og 9.5 skal alene kunne danne grundlag for en efterfølgende ophævelse af Rammeaftalen og/eller den konkrete Leveranceaftale, så-fremt det indeholder en detaljeret beskrivelse af misligholdelsen og angiver at manglende overholdelse af påkravet kan resultere i en ophævelse af aftalen.

Såfremt Kunden væsentligt misligholder Rammeaftalen og/eller en Leveranceaftale, er Leve-randøren berettiget til at hæve Rammeaftalen og/eller den pågældende Leveranceaftale.

 

Udeblivelse af betaling med mere end 30 dage efter forfaldsdagen, jf. pkt. 5.7 eller overtræ-delse af pkt. 6 og 7 af Kunden anses som væsentlig misligholdelse.

§8 Erstatning og begrænset ansvar

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler.

Parterne kan dog ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.

 

Leverandørens samlede erstatningsansvar kan endvidere ikke overstige et beløb, der samlet svarer til det vederlag, KUNDEN betaler til LEVERANDØREN i henhold til den enkelte Leve-ranceaftale.

 

Leverandøren er alene ansvarlig for produktansvar efter de præceptive bestemmelser i den danske produktansvarslov. Leverandøren fraskriver sig ethvert andet produktansvar af en-hver art.


§9 Force majeure


Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære situationer uden for parternes herredøm-me (force majeure), såsom strejke, krig, ildebrand m.v. som medfører, at aftalen bliver umulig eller særlig byrdefuld at opfylde, bevirker dette, at aftalens rettigheder og pligter er suspende-ret for den pågældende part, i det tidsrum forholdet vedvarer. Hver af parterne har pligt til at gøre sit yderste for at begrænse force majeure-situationens følgevirkning. Parterne optager inden 60 dage fra situationens opståen forhandling om afhjælpning af følgevirkninger.

 

§10 Overdragelse

Rettigheder og forpligtelser ifølge indgåede samarbejdsaftale må og kan ikke overdrages til tredjemand uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

En eventuel hel eller delvis overdragelse af anparterne i Leverandøren, herunder en eventuel omdannelse af selskabsformen fra anpartsselskab til aktieselskab, anses i denne sammen-hæng ikke som overdragelse af rettigheder og forpligtelser til tredjemand, og kræver således ikke forudgående samtykke fra Kunden.

§11 Ikrafttrædelse, varighed, opsigelse og ændring


Indgåede samarbejdsaftale træder i kraft med virkning fra dens accept (e-mail kvittering) af parterne og er gældende til aftalens ophør ved opsigelse, ophævelse eller ved indgåelse af en ny aftale.

Begge parter er berettiget til at opsige en samarbejdsaftale med et varsel på 6 måneder til udgangen af en måned, dog tidligst til det tidspunkt, hvor konsulentarbejde i henhold til igangværende Leveranceaftale er beregnet til at være fuldført. Om opsigelse af en Leveran-ceaftale forudgående bestemmelser.


Ændringer eller tilføjelser til en aftale er kun gældende, såfremt de aftales skriftligt (email), og ændringen/tilføjelsen er underskrevet af begge parter.

Der må ikke ud over samarbejdsaftalerne og eventuelle leveranceaftaler være aftaler, modstridende forhold eller klausuler, som Parterne ikke er bekendt med. Er sådanne forhold ikke omtalt i de enkelte leveranceaftaler, betragtes disse som værende ugyldige.

 

§12 Lovvalg og værneting

Alle aftaler er undergivet dansk ret.

Enhver tvist, der ikke kan bilægges ved forhandling mellem parterne, afgøres endeligt og bindende ved voldgift i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende voldgiftslov, pt. lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift. En anmodning om voldgift skal i alle tilfælde indgives ved Leverandørens hjemting.

Sagens behandling for voldgiftsretten og voldgiftskendelsen skal ikke være offentlig tilgængelig.